معنی سنسکریتی واژۀ عجم

معنی سنسکریتی واژۀ عجم
واژۀ اَجم (عجم) شکلی از اَگمه/هگمۀ ایرانی در سنسکریت مترادف با ساگارتی، مُغ و ماد (مادو اکدی) به معنی مردم انجمنی است:
अज m. aja troop
मय maya consisting of
ولی بسیار محتمل تر این است که این نام واژه های هندوایرانی به جَبر (به هم بسته، انجمنی =گبر) و الجمع در زبان عربی ترجمه شده و الجمع به عجم تلخیص یافته است. چون در خود منابع هندوایرانی کهن واژۀ اجم به جای نام طبقۀ روحانی مغ به کار نرفته است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.