معنی نام زیگین ها (زیگِناره ها، کولی های باستانی)

معنی نام زیگین ها (زیگِناره ها، کولی های باستانی)
در خبر هردوت نام سیگین های شمال بالکان (هاماکسوبی های منابع یونانی و رومی بعد از هرودوت، یعنی مردم زندگی کننده در ارابه ها) که در ارابه ها می زیسته و از تبار مادها به شمار می رفتند، به معنی مردم گردنده است:
श्यायते {श्यै} verb zyAyate {zyai} move
जन m. jana people
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.