ریشۀ هندوایرانی محتمل نام خلیج (پیشرفتگی آب در خشکی)

ریشۀ هندوایرانی محتمل نام خلیج (پیشرفتگی آب در خشکی)
در پهلوی و اوستایی چات/چاه و خا/خان به معنی چاله و چاه هستند. نتیجه این میشود که هیئت خله/خاله هم برای چاه و شکاف و گودی و چاله و کانال وجود داشته است، چنانکه در واژۀ فارسی خلیدن و خَلّه/کهَلّۀ سنسکریت (کانال) نمود دارد:
खल्ल m. khalla cut
खल्ल m. khalla creek
खल्ल m. khalla canal

ij: ratio extension

نظر محتمل تر:
احتمال زیاد دارد واژۀ خلیج (گودال ریختن آب) با واژۀ اوستایی و سنسکریتی ریچ ( آبیاری کردن، ریختن، خالی کردن آب) مربوط باشد:
ख n. kha hollow
रेचति {रिच्} verb 4 rechati {rich} evacuate
چون نام اوستایی خلیج فارس یعنی کانس اویه (ظرف و گودال آب) نیز گواه آن است که محل موعودهای زرتشتی و دریای مصب رودخانه های اوتناپیشتیم بابلیها (دارندۀ حیات جاودانی) است.
कंस m. kansa dish, hollow
Oya: water

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.