اتیمولوژی واژۀ ناب

اتیمولوژی واژۀ ناب
در فرهنگ معین واژۀ ناب (ناپ پهلوی) برگرفته از اَن-آپ اوستایی (بی آب) حدس زده شده است. ولی به نظر می رسد آن بر گرفته از واژۀ اوستایی نَبا (سرچشمه و اصل) بوده باشد. ناف هم شکلی از این کلمه است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.