معنی محتمل لَزگی

معنی محتمل لَزگی
لَز و لَزگی به کُردی به چست و چالاک گفته میشود. قابل توجه است واژۀ راسکَ و راسَکَ که علی القاعده صورتی از لزگی هستند در زبانهای ژرمن و سنسکریت به ترتیب به معنی تند و تیز و نوعی رقص هستند. به ظاهر با توجه به درفش لزگیها در زبان خودشان به معنی قوم عقاب دریایی درک شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه شاهان اران را که به سرزمین لزگیها در آن سوی دربند تسلط داشته اند لیزانشاه و خرسان شاه می گفته اند و لوی-زان و خَر-سان به سنسکریت به معنی محل موجود تند و تیز (دار، دال= عقاب) هستند، لذا بیشتر محتمل است که نام مردم لزگی به معنی منسوبین به عقاب باشد.
اگر منظور از لیزان، منطقۀ لاهیج (لیجان) جنوب باکو باشد، این نام می تواند به معنی منطقۀ «مردم دارندۀ سگان تند و تیز و نیرومند» (کادوسیان= مردم دارندۀ سگان نیرومند) باشد. خُرسان را هم میشود محل گود (سفلای رودهای کورا- ارس) معنی نمود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.