معنی قره سو

معنی قره سو
احتمال زیاد دارد رودخانه های قره سو نام ایران در اصل خرَئوسیه-او khraosya-o اوستایی به معنی رود خروشان بوده اند. چون آن قره سو که از اردبیل رد میشود در اوستا متصف به رود نیرومند بالنده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.