معنی اُردُن

معنی اُردُن
طبق لغت نامۀ اکدی- آسوری نام رود اردن به معنی رود به سوی پایین جاری شونده است:
urādu (Š)
to send down
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.