معنی ینگی اسپیران

معنی ینگی اسپیران
نظر به معبد کهن پیران روستای اسپیران تبریز نام ینگی اسپیران می تواند به معنی محل آتش درخشان نو باشد:
yengi: nya
स्फोरयति { स्फुर् } verb caus. sphorayati {sphur} cause to shine
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.