معنی محتمل شهر هیتیتی ویلوشا (ایلیاد، تروا)

معنی محتمل شهر هیتیتی ویلوشا (ایلیاد، تروا)
این نام می تواند به معنی شهر دلپذیر باشد:
विलास m. vilAsa luxury
τερπνός: luxury
elation: satisfaction
Gilla

Kommentera
Dela
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.