محل بندر و جزیره آبسکون

محل بندر و جزیره آبسکون
گفته میشود روستای خواجه نفس (محل اصلی پشت ناوها) مکان بندر آبسکون (محل پشت آب) و جزیره آشوراده (جزیرۀ غرقابی) محل جزیرۀ آبسکون بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.