معنی واژۀ اسلاوی ماکسامت که در ایران تصحیف به ماسکامت شده است

معنی واژۀ اسلاوی ماکسامت که در ایران تصحیف به ماسکامت شده است:

در زبانهای اسلاو واژه ای به صورت ماکسامت به معنی حداکثر است و  منظور زیادی آن کالا در بازار است نه بنجولی آن کالا. جنسهای دورۀ تزاری نامرغوب نبوده اند. اگر انگلیسی بود مد (مت) اول می آمد:

Made in Moscow

و ساخت مسکو به روسی:

Сделано в Москве

Sdelano v Moskve

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.