معانی نامهای قره باغ

معانی نامهای قره باغ
نامهای آرتساخ، سودی، سیساکان، سیونیک و حتی قره باغ (در معنی خره باک، دارای موجود تیز دندان = سگ) به معنی محل سکاها (سکا-شنه خبر استرابون) می باشند:
आर्थ adj. Artha advantageous, profit
sak (saka)
श्वा f. svA dog, धाय adj. dhAya possessing
shi: property, earth
sak (saka)
sionik: sion (dog, sak)-ik (ratio extension)
श्वान m. svAna dog
खर adj. khara sharp-edged
भग m.f. bhaga prosperity, property
saka shayana: sakaeyans´ place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.