معنی ماد و مغ در زبانهای هندوایرانی و اکدی-آسوری

معنی ماد و مغ در زبانهای هندوایرانی و اکدی-آسوری
نامهای ماد و مُغ و ساگارتی و گوران در زبانهای هندوایرانی مترادف هم به معنی دانا و استاد بوده اند:
मेधा f. medhA wisdom
मग m. maga priest, eloquent
मग m. maga magician
चङ्ग adj. caGga understanding, eloquent
गुरु m. guru spiritual teacher
गुरु m. guru teacher
برخی در هندواروپایی بودن نامهای ماد و مغ تردید کرده اند. این نامها در زبان اکدی و آشوری به معنی مردم انجمنی و مجتمع است که نظر به انجمنی خوانده شدن مغان بدین معانی نیز درک می‌شده اند:
mâdu [ḪI.A:] (vb. a/i)
G. to become many, numerous;
mūgu
[Army]
a contingent, a squdron, a brigade, a regiment.
به نظر می رسد واژۀ هندوایرانی معادل اینها نیز ساگارتی بوده است. چه نام کنونی ایشان یعنی گوران (در معنی حلقۀ لشکر) نیز با کلمۀ گروه همخوانی دارد:
सङ्घ m. saGgha association
ऋति f. Rti protection
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.