مطابقت شهر خننتۀ اوستا با خیوه

مطابقت شهر خننتۀ اوستا با خیوه
شهر خننته که در وندیداد در سمت گرگانج خوارزم شهر شهوت و خوشی به شمار رفته است، مطابق شهر خیوه (شهر لذت) به نظر می رسد:
ख n. kha city
नन्द m. nanda happiness
ख n. kha city
अवस् n. avas (avah) pleasure
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.