معنی محتمل نام خنن ثئیتی پری

معنی محتمل نام خنن ثئیتی پری
نام خنن ثئیتی پری را که مطابق فرگرد اول وندیداد در سرزمین وئه کرته (سرزمین بادخیز، سیستان) به گرشاسب پیوسته بود، می توان به معنی پری پوشاننده یا زهکشی کنندۀ آب (الهۀ زابلستان) معنی کرد:
खनन n. khanana digging into the earth
तयते {तय्} verb 1 tayate {tay} protect
و نام زابل به معنی جای کانال‌های آب پوشیده به نظر می رسد:
ज्या f. jyA (zAv) earth
बोलयति {बुल्} verb bolayati {bul} plunge into and emerge again
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.