معنی نام بونجیکث

معنی نام بونجیکث
نظر به نام پنج کنت شهر بونجیکث، نام بونجیکث می تواند به معنی شهر چند قسمتی باشد:
भूना ind. bhUnA plentifully, ज्या f. jyA earth
kath: city
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.