معنی بلاساغون

معنی بلاساغون
نام شهر بلاساغون ماوراء النهر کهن -که با بالقاسون مغولی (شهر مستحکم) مقایسه شده- با توجه به نامهای ترکی آن قر-بالیغ (شهر بزرگ) و غو-بالیغ (شهر خوب) به معنی شهر بسیار با فضیلت به نظر می رسد:
बल n. m. bala strength
सगुण adj. saguNa virtuous
सगुण adj. saguNa qualified
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.