معنی کُشمیهن (کُشماهن)

معنی کُشمیهن (کُشماهن)
این شهر یا قصبۀ بزرگ که با مرو و خوارزم مرتبط بوده است می تواند به معنی دارای کوشک بزرگ (کوشک-مهن) باشد. جزء کُش/کوش (کوشک) در نام قصبۀ سمنانی کوشمغان (کوشک دارای خندق دفاعی) هم به کار رفته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.