اتیمولوژی غذا

اتیمولوژی غذا
غذا و خوردنی در سنسکریت به صورت گهاسه و کهادیه (خادیه) است. در اوستایی خَد به معنی کندن [غذا] آمده است:
घास m. ghAsa food
घस m. ghasa meat
खाद्य adj. khAdya eatable
खादन n. khAdana eating
खादति {खाद्} verb 1 khAdati {khAd} eat
खादित {खाद्} ppp. khAdita {khAd} eaten
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.