معنی نام شهر کش ماوراء النهر

معنی نام شهر کش ماوراء النهر
نظر به نام بعدی آن یعنی شهر سبز، واژۀ کش در اینجا شکلی از واژۀ گیلانی کاس (سبز) به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.