سورنا در مقام اساطیری رئیس عیاران

سورنا در مقام اساطیری رئیس عیاران
سورنا علاوه بر اینکه یکی از وجوه رستم سیستانی را تشکیل میدهد، در روایات تاریخی و اساطیری با نامهای سمبات ارامنه و سندباد و سمک عیار (خادم خورشید شاه= اُرُد) نیز به عنوان رهبر و سر دسته عیاران (یاوران) به هم می رسد:
शुर m. sura hero- na: union
सम्पात m. sampAta confluence
सन्धि m. sandhi union- pat: chief
सामाजिक adj. sAmAjika social
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.