معنی نامهای باکو (باکویه، باگوان و بادکوبه)

معنی نامهای باکو (باکویه، باگوان و بادکوبه)
نظر به هیئت بادکوبه این شهر، دو شکل باکویه و باگوان آن را هم می توان به معنی محل بادگیر گرفت:
भाग m. bhAga portion
भोग m. bhoga property
वायु m. vAyu[an] wind
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.