اسطورۀ برادران توراتی حام، سام و یافث از اسکیتان-ایرانیان گرفته شده است

اسطورۀ برادران توراتی حام، سام و یافث از اسکیتان-ایرانیان گرفته شده است
حام (سوزان و گرم) مطابق لیپوکسائیس (پادشاه سرزمین کناری= اوکراین)/ هوشنگ کاشف آتش است.
سام (مشهور) مطابق کولاکسائیس/سیامک/سامک است که پادشاه معروف اسکیتان پادشاهی و همه قبایل اسکیتی/سکایی به شمار می رفته است.
یافث (گسترده, لطیف) مطابق آرپوکسائیس (پادشاه سرزمین آزاد و گستردۀ شمالی)، تخموروپه/تهمورث روایات ایرانی است که اراضی او شامل سرزمین تراسپیان (اسب پرورها= روسها) و کاتیاریان (شمشیر زنان= مجارها) بوده است.
Ham: hot; heat; brown
उष्ण adj. ushNa (ush) hot
Sem: renown
samaka: king of all
Japheth: fair, enlarged
अरूप adj. arUpa/europa emancipation, widespread
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.