مطابقت فرَواک پیشدادی با نوح

مطابقت فرَواک پیشدادی با نوح
نظر به معنی نام هندواروپایی نوح (نُوا، نُوی) پیشگویی کنندۀ توفان بزرگ فراروی آن با فرَواک (در معنی پیشگو و واعظ) از پیشدادیان (در معنی پیش داوران) مطابق است:
प्रवाक m. pravAka proclaimer
नुवति {नु} verb nuvati {nu} sound
Noah: repose; consolation
Novak:
A Slavic and Ashkenazic Jewish surname meaning “new” (e.g., “Novy”).
नव adj. nava (nu) new
वाक adj. vAka sounding
نوح در زبانهای هندواروپایی معنی کشتیرانی را هم میدهد:
नौ nau ship
नौका f. naukA ship
از سوی دیگر نام فرَواک (در معنی پُر آواز) با نام گیه مرتن (کیومرث) و نیز با نام نخستین انسان اسکیتان یعنی تارگیتای مرتبط می نماید:
गायक adj. gAya[ka] one who sings
martha: man
तार n. tAra shrill sound
गीत n. gita song
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.