معنی نام قوم اوتی جنوب و قوم اوتی اران

معنی نام قوم اوتی جنوب و قوم اوتی اران
نام قوم اوتی کهن جنوب ایران که نامشان کنار مردمِ با نام یونانی ایختوفاق (ماهیخوار) یاد شده است به معنی بافندگان پارچه و تور و نام قوم سکایی اوتی اَران به معنی ثروتمند (مترادف نام ترکی بیات) به نظر می رسد:
ओतु m. otu woof or cross-threads of a web
ओत adj. ota interwoven
ऊति f. Uti sewing
ऊति f. Uti act of weaving
ऊति f. Uti riches
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.