مطابقت بیلقان با پایتاکاران

مطابقت بیلقان با پایتاکاران
این دو نام را می توان به ترتیب به صورت بَئیر-کان (مکان سدّ دفاعی) و پَئیتی- کاران (مکان سدّ دفاعی) نه صورتی از یکدیگر بلکه مترادف هم در نظر گرفت. قباد این شهر را به عنوان پایگاه نظامی در مقابل خزران بنا نهاده بود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.