اتیمولوژی پرهون (دایره) و دایره و دؤری (بشقاب)

اتیمولوژی پرهون (دایره) و دایره و دؤری (بشقاب)
परि adverb pari round
हव m. hava[n] direction
با توجه به دورَگ پهلوی (دور، گرداگرد)، به اوستایی دَرِوَ dareva و به سنسکریت دهوَرا dhvarA به معنی خمیدن ریشۀ واژۀ دایره به نظر می رسند. در اینها حرف «و» علی القاعده به «ی» تبدیل شده است. مانند شنودن: شنیدن:
ध्वरा f. dhvarA bending
واژۀ دؤری (بشقاب) نیز به معنی دایره ای با آن مرتبط می نماید.
خود واژۀ بشقاب (پشقاب) نیز که ظاهراّ ترکی به نظر می رسد، ولی در ترکی عثمانی مصطلح نیست و همچنین نام دیگر آن سکر و سکرچه به اوستایی به صورت پیخش گف و سکر[چه] به ترتیب به معنی کفۀ خمیده و پیچ خورده و گرد گردیده هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.