معنی محتمل قارص

معنی محتمل قارص
نام این شهر کُردنشین ترکیه می تواند به معنی شهر محل کشاورزی باشد. چون حمدالله مستوفی در نزهه القلوب می آورد: قرص (قارص)، در معجم البلدان گوید که شهرکی است بر دو روزه تفلیس و هوای خوش دارد و حاصلش غلۀ عظیم نیکو بود و زمین مرتفع دارد:
कृष m. kRSa agriculture
واژۀ معرّب غرس (نشاندن نهال) بر گرفته از این واژه به نظر می‌رسد.
لذا در مقایسه با این نام مادی قارص معانی ارمنی پیشنهاد شدۀ عروس و دژ کاروت و معنی گرجی دروازه/مرزی (کاری) برای آن مناسب نمی افتند:
Etymology of Kars according to Wikipedia:
The city’s name may be derived from the Armenian word հարս (hars), meaning “bride”, or from կառուց բերդ (kaṛuts berd), “Kaṛuts Fortress”. Another hypothesis has it that the name derives from the Georgian word კარი (kari), meaning “the gate” as was the case for other border region strongholds.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.