معنی نام ناحیۀ زنگزور (پُر معدن)

معنی نام ناحیۀ زنگزور (پُر معدن)
در بارۀ ریشۀ نام ناحیۀ پُر معدن زنگزور (ناحیۀ پُر معدن) در ارمنستان یک نیمۀ راه را درست رفته اند: بر پایه داستان‌های محلی یک شاهزاده زنگزوری به مردمش فرمان داد تا گنج‌هایشان را بر سر کوه‌های آن سامان خاک کنند تا بدست مهاجمان بیگانه نیفتد. گنج را به زبان ارمنی گندز و سر کوه را سر می‌نامند که هردو وامواژه‌هایی از فارسی است؛ بنابراین نام این کوه‌ها گندزسر یا همان گنج سر شد که بعدها به گونۀ زنگزور درآمد.
منظور از زنگ می تواند اکسید مس (زنگار) باشد که معدن ناحیۀ زنگزور آن معروف است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.