ریشۀ محتمل واژه های موز و مویز

ریشۀ محتمل واژه های موز و مویز
نظر به واژه های مَئذَ اوستایی و مئوچۀ سنسکریت به معانی لذیذ و با مزه و موز این نام از سنسکریت به عربی رفته است و مویز می تواند به معنی میوۀ خشک و کوچک باشد:
मौच n. maucha banana
मोचयति {मुच्} verb caus. mochayati {much} delight
मीवति {मीव्} verb mivati {miv} grow fat or corpulent
icha (iz): little
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.