معنی تُرک در بیت شعر معروف حافظ

معنی تُرک در بیت شعر معروف حافظ
واژه تُرک در بیت شعر معروف حافظ می تواند در اوستایی و سنسکریت به معنی بسیار خوشایند و زیبا باشد:
तुर adj. tura excelling
क n. ka pleasure
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.