معنی نام کوه بی بی شهربانو

معنی نام کوه بی بی شهربانو
قلّۀ دراز این کوه که در جوار شهر ری واقع شده است، بی شک‌در زمان اضطراری جنگها برای مردم ری جان پناه امنی بوده است. بر این اساس نام کوه بی بی شهربانو مرکب است از بی-بی اوستایی (در ترس و وحشت بودن) و شهربانو (نگهبان شهر). در مجموع یعنی کوه نگهبان شهر در زمان ترسناک جنگها.
در اسطورۀ بی بی شهربانو هم وی از ترس دشمنان به کوه شهر ری پناه می برد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.