نامهای مختلف کاوۀ آهنگر (کاوۀ آئین گر)

نامهای مختلف کاوۀ آهنگر (کاوۀ آئین گر)
نامهای مختلف کاوۀ آهنگر یعنی کاوه، گابی،جابی، کابی مترادف با ارشک به معنی مؤبد هستند:
अर्चक m. archaka priest
कव्य adj. kavya sacrificial priest
गव f. gava speech
जप m. japa muttered prayer
कबते {कब्} verb kabate {kab} praise
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.