معرّب بودن واژۀ نقش

معرّب بودن واژۀ نقش
به نظر می رسد این واژه که در قاموس قرآن به کار نرفته است، بیش از آنکه با واژه های فارسی نِگاشتن و نِگار (نی-گَر اوستایی) یعنی به سوی پایین کشیدن و نقش کردن چیزی، مرتبط باشد؛ صورتی از نی-کَش اوستایی است که به همان معنی است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.