ریشۀ واژۀ معرّب خطر

ریشۀ واژۀ معرّب خطر
واژه خطر که در قاموس قرآن به کار نرفته است، در زبانهای سامی در اصل به معنی بلند قدر شدن است و آن به معنی احساس ترس از زبانهای هندوایرانی معرّب شده است:
कातर adj. kAtara afraid of
कातर adj. kAtara frightened
खेद m. kheda distress
कठ n. kaTha distress
بنا بر این خطر در زبانهای هندوایرانی به صورتهای کَتَر و خَتَر بیان می شده است. کَتَر در یونانی به معنی سرنگونی است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.