اتیمولوژی زرادخانه

اتیمولوژی زرادخانه
زرادخانه (محل نگهداری اسلحه) ترکیب زَرِتَ اوستایی (آسیب رساننده، سلاح جنگی) و خانه به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.