ریشۀ اوستایی واژۀ عشق

ریشۀ اوستایی واژۀ عشق
در اوستایی واژۀ اَش (اَشَ) به معنی فراوانی و فراخی و واژه کا (کَ) به معنی مهرورزیدن و دوست داشتن است. در مجموع اَش-کا یا اَش-کَ به معنی بسیار دوست داشتن می باشد.
واژۀ سنسکریتی معادل و مشابه، آچکه است:
आचय m. Achaya plenty
आचके {आका} Achake {AkA} verb love.
واژۀ مشابه عشق در زبانهای سامی:
عبری: ،aşaq: راضی بودن،
ن، عبری: ,asaq
آرامی: asaq،
ن، عبری: eseq
سریانی: sq,
آرامی کهن: t, şqni
آرامی نو: t,şq
A Comparative Dictionary of Arabic, Persian and The Semitic Languages,
By: Dr. M. J. Mashkour, vol: 2, 1978, p: 56
ولی معنی اوستایی و سنسکریتی بسیار دوست داشتن، نزدیکتر به عشق است تا راضی بودن سامی. دکتر محمد ملایری ریشه های هندواروپایی عشق را جستجو و جمع آوری کرده و ریشه هندواروپایی آن را در کلمه ایشیکَ/ایشکَ (خواهش و آرزو کننده) دیده است. این مطلب که من آوردم حاوی نظر سومی است. نظر ملایری در مورد نام عاشیق‌های آذری درست می افتد: چون نامهای کهن خوانندگان باستانی اوسان (دعای سلامتی آرزو کننده)، گوسان (گوینده آرزوی دعای سلامتی) است. نام و سنت عاشیقها نزد اعراب مصطلح نیست.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.