اتیمولوژی ساباط

اتیمولوژی ساباط
واژۀ ساباط (راهرو سرپوشیده) را معرّب دانسته اند و واژۀ سنسکریتی سبهاتا معنی راهرو سرپوشیده را می دهد. بخش بلاش آباد در مدائن را بدین نام می خوانده اند:
सभा f. sabhA large assembly-room or hall
अटा f. aTA act or habit of roaming or wandering about
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.