اتیمولوژی محتمل سمور و سنجاب و راسو

اتیمولوژی محتمل سمور و سنجابو راسو
سمور می تواند معرّب سمِره سنسکریت به معنی منبسط باشد. این به دلیل درازی نسبی بدن آنها است و نیز مشهور است که در موقع دفاع بدن نوعی از آنها (پورسوک) منبسط میشود که خود نام پورسوک (پوسوک) هم گواه بر این است:
स्मेर adj. smera expanded
पोषुक adj. poSuka growing
بر این پایه نام سمرقند (سمر کند) به معنی شهر انبساط یافته و گسترده و رود سیمره به معنی رود منبسط می باشد.
و سنجاب در ترکیب اوستایی-سنسکریتی سَن-جَوَ یعنی دارای سرعت را می دهد:
सनति {सन्} verb 8 sanati {san} possess
जव m. java swiftness
نام راسو هم که به سمور اطلاق میگردد به صورت ری- آسو به معنی سریع و شتابنده است:
ऋत {ऋ} ppp. rita {ri} gone
आशु adj. Asu fast
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.