معنی نامهای کتایه و برمایه

معنی نامهای کتایه و برمایه
نامهای کتایه و برمایه (برمایون) که متعلق به برادران (در اساس برادر خواندگان و پسر خواندگان) فریدون (کوروش) هستند مترادف و مطابق با نامهای تیگران (مگابرن ویشتاسپ) و زریر پسران سپیتمه لهراسپ (داماد و ولیعهد آستیاگ) و پسرخواندگان/برادرخواندگان کوروش هستند:
काटव n. kATava sharpness
भर्म n. bharma gold
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.