همخوانی والنتاین با مؤبد آئین مهری

همخوانی والنتاین با مؤبد آئین مهری
قابل توجه است نام والنتاین را به لاتین به معنی نیرومند و سالم و در رابطه با میثاق عشق و دوستی لشکریان جوان با معشوقهای آنان گرفته اند که مفهوم اولی معنی سورَ (پهلوان) لقب ایزد مهر و مفهوم دومی خود معنی نام میثره (ایزد عهد و پیمان و دوستی) است. پیداست عنوان والنتاین (نیرومند، پهلوان) و میثاق بندی عشق و دوستی بیشتر با آیین ایزد جنگاور مهر همخوانی دارد تا آیین عیسوی جایگزین آن.
معلوم میشود جشن والنتاین که مقارن ایام جشن سپندارمذگان است با آیین میترایی به امپراطوری روم رفته است چون ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌است که ایرانیان باستان، روز پنجم اسفند را روز بزرگداشت زن و زمین و دلدادگان، می‌دانستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.