معنی نام زوپیر سردار هخامنشی

معنی نام زوپیر سردار هخامنشی
این نام در اصل به معنی دارای ثروت فراوان به نظر می رسد:
धाय adj. dhAya possessing
धाय adj. dhAya having
पुरु adj. puru abundant
داستان سردار به خود آسیب زده برای فریب دشمن و تسخیر دژ آنان, از معنی ظاهری نام زوپیر عاید شده است:
दयते{दे} verb Desid. dayate[de] wishing toprotect or defend
फेरव adj. pherava injurious
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.