معنی لفظی برهمن

معنی لفظی برهمن
برهمن به معنی دانای سرود دینی مقدس است:
ब्राह्म adj. brAhma holy, sacred
ना f. nA knowledge
ब्राह्मण m. brAhmaNa one who has divine knowledge
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.