ریشۀ هندوایرانی محتمل واژۀ وَهم

ریشۀ هندوایرانی محتمل واژۀ وَهم
نظر به هیئت هرمزگانی خوَهم این واژه و اینکه واژۀ وهم در قاموس قرآن موجود نیست، این واژه برگرفته از زبانهای ایرانی به نظر می رسد:
स्व poss. adj. sva (khvah) own
माया f. mAyA apparition
माया f. mAyA phantom
माया f. mAyA unreality
حرف خ در خوَهم هرمزگانی نشانگر اصالت باستانی آن است. نظیر خشاه که اکنون شاه گفته میشود.
خود واژۀ وَهمَ (وَهمَیه) در اوستایی به معنی خلسه و نماز آمده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.