معنی نام میشماهیک

معنی نام میشماهیک
 
نام ساسانی میشماهیک متعلق به بحرین به صورت میث- مائیک به معنی محل ماده گرانبها (مروارید) است. بر این اساس به نظر می رسد نام بحرین در پیش ایرانیان به صورت بهرین به معنی محل بهره و ثروت مفهوم می‌شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.