معنی نامهای پانته آ و آبرادات

معنی نامهای پانته آ و آبرادات
نظر به واژۀ هندو ایرانی پان- توآ (نگهبان سرور نیرومند، معادل خشثره نواز، شهرنواز)، معنی هندوایرانی نگهبان سرور نیرومند آن به معانی یونانی همه گلها یا همه خدایگانی آن ارجحیت دارد چه نام شوهر او آبرادات (مخلوق برتر، معادل یرواند فرمانروای شوشی= با شکوه) نیز مسلماً ایرانی است:
पाय्य n. pA[yya] protection
नाथ m. nAtha lord
उपरि adverb upari (apra) over
दात adj. dAta given
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.