مطابقت سقسین منابع اسلامی با چچن

مطابقت سقسین منابع اسلامی با چچن
در آذربایجان کئچی (بز) را چئچی هم تلفظ می نماید که علاوه بر نام چچن یاد آور نامهای کهن مایوتی و سکا و سقسین (که نامش به همراه بلغارهای غازان و قفقاز یاد شده) و شاشان در معنی منسوبین به بز یا بزکوهی است و همچنین یادآور نام تور که در قفقاز نام نوعی بزکوهی بزرگ و اهلی شده است:
मयु m. mayu antelope
शक m. saka kind of animal, antelope
छाग m. chAga goat
शश m. shasha (sasa) antelope
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.