ریشۀ هندوایرانی محتمل گَبر

ریشۀ هندوایرانی محتمل گَبر
واژه های سنسکریتی و اوستایی گورو (معلم روحانی، مؤبد) و گائو-وَر (دارندۀ سرود دینی، مُغ) علی القاعده می توانستند به گُوُر و گبر تبدیل گردند:
गुरु m. guru spiritual teacher
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.