معنی نامهای باربد و نکیسا و رامتین

معنی نامهای باربد و نکیسا و رامتین
نامهای باربد یعنی پهلبت و باربد به معنی سرور شادی و سرور دربار به نظر می رسند. نام نکیسا به صورت نغیه-سا به معنی آوازخوان است و نام رامتین را می توان به معنی خوشی و شادی آورنده معنی نمود. بر این پایه پهلبت (باربد) و رامتین می توانند یک نفر بوده باشند:
फल n. phala enjoyment
रमथ m. ramatha delight
واژه های معرّب نغمه و نغیه می توانند از نی غَویه پهلوی یعنی آوازخوانی گرفته باشند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.