معنی محتمل نام کوزاک

معنی محتمل نام کوزاک
نام کوزاک را با نام ترکی کازاک به معنی آزاده (چون بزکوهی) سنجیده اند. خود نام کازاک در سغدی به معنی چادرنشین و دامدار می باشد. ولی جالب است که نام کوزاک به زبان روسی منسوبین به بز یا بزکوهی میدهد. بر این پایه این نام ترجمۀ نامهای هندوایرانی سکا و تور است. نامهای مردم قفقازی چچن و مردم آسیای میانی تورگیش نیز در رابطه با توتم بُز یا بُزکوهی بوده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.